Adres aan commissie Wonen 18 juni 2012

Beste commissie,

 Ik sta hier om uw aandacht te richten op de situatie rondom het Willem Beukelscomplex in Watergraafsmeer vlakbij de Ringdijk. Zoals u wellicht weet worden deze ongeveer 80 woningen al sinds vóór 2006 amper onderhouden door Ymere met zeer vervelende gevolgen voor sommige bewoners, zoals jarenlange lekkages, stank door stilstaand water onder de vloer en ongezonde situaties door schimmel en zwam. Rond 2010 liet Ymere aan de bewoners weten geen geld te hebben voor groot onderhoud om dit soort zaken te verhelpen, maar mid 2013 heeft de corporatie hier wel een verregaande renovatie gepland die min 10 maanden gaat duren.  Waar bewoners niet terugkeren, zullen de sociale woningen worden verkocht.

 Naar aanleiding van deze situatie wil ik drie punten aankaarten.

 Ten eerste zien wij als kraakbeweging een terugkerende patroon in Oost: namelijk het door corporaties jarenlang laten verkrotten van woningen waarna een verregaande renovatie ofwel sloop en nieuwbouw als “enige optie” wordt gepresenteerd, en om dit alles te financieren moeten de woningen in de verkoop of vrije huursector.

 Behalve de onttrekking van sociale huur, lijkt ons ook deze tactiek van verkrotting allerminst in het belang van bewoners van Oost, en wij zouden dan ook graag zien dat het stadsdeel zich duidelijk uitspreekt tegen dit soort praktijken van corporaties.

 In het onderzoek naar het draagvlak voor de geplande renovatie worden bewoners dan ook geconfronteerd met een illusionaire keuze: blijven zitten in een vervallen woning die niet zal worden onderhouden, of instemmen met de renovatie.

 De woning die wij hebben betrokken is een goed voorbeeld: in het hele pand staan 3 van de 4 woningen variërend van zo’n 2 tot 8 jaar leeg zonder dat Ymere hier de nodige renovatie of het onderhoud heeft laten plaatsvinden zodat de woningen weer bewoond konden worden. Een ontruiming zou hier overigens zeker tot nog langere leegstand leiden, en gezien dit niet de bedoeling is van de leegstands/anit-kraakwet, gaan we ervan uit dat de commissie zich sterk maakt tegen een ontruiming voordat er activiteiten zullen plaatsvinden in de woning, op z’n vroegst mid 2013.

 Tot slot:
Ymere presenteert haar kant van het verhaal alsof de corporatie intensief maatwerk toepast in de buurt. Dit is echter maar deels waar, wat wij zien is dat haar maatwerk een vrij selectief karakter heeft. Hoewel er naar sommige bewoners toe goed lijkt te worden gecommuniceerd en oplossingen worden geboden, zijn er ook bewoners, vooral diegenen die het meest tegen de renovatie opzien, waarbij amper oplossingen worden geboden voor soms schrijnende situaties, of waar communicatie zelfs volledig is gestaakt door Ymere. 

 We hebben de ons bekende prangende gevallen voor u gedocumenteerd en zijn bezig te onderzoeken of er meer dergelijke situaties bestaan.  Concreet willen we u verzoeken om uw mogelijkheden als commissie te gebruiken om Ymere ertoe te bewegen ook voor deze mensen een werkelijk passende oplossing te vinden, en hen niet zo maar uit hun huis te zetten omdat het kan. Dit zou a-sociaal en zelfs onmenselijk zijn, en mag u als volksvertegenwoordigers niet in uw buurt laten gebeuren.

Inspreken commissie Wonen

Beste buren,

Aanstaande maandag om 20:00 uur vindt er een commissievergadering Wonen plaats in het stadsdeel waarbij het mogelijk is om in te spreken. Inspreken houdt in dat iemand twee minuten een verhaal mag houden over een onderwerp om de aandacht van de commissie erop te richten. Wij zullen dan dus inspreken over de situatie omtrent het Willem Beukels complex. Iedereen kan daarbij aanwezig zijn als publiek, en het is ook mogelijk om uzelf op te geven als spreker waarbij u dus de mogelijkheid krijgt om uw eigen verhaal aan de commissie voor te leggen. 

Wat wij in grote lijnen willen gaan stellen tegenover de commissie is het volgende:

1 Het terugkerende patroon in Oost van het laten verkrotten van woningen met een diepgaande renovatie of sloop en nieuwbouw als “enige optie”, waarna sociale huur aan de markt wordt onttrokken.

2 De slechte woonomstandigheden waarin sommige bewoners in het Willem Beukels complex al jaren zitten door achterstallig onderhoud dat niet is opgelost.

3 Het selectieve maatwerk dat wordt toegepast door Ymere: Een aantal individuele gevallen waarin de plannen van Ymere met betrekking tot die huizen een schrijnende situatie doet ontstaan en waar Ymere tot noch toe geen passende oplossing heeft geboden of soms zelfs iedere communicatie met de bewoners heeft gestaakt.

 We willen het stadsdeel vragen om hun invloed te gebruiken om een serieuze oplossing te vinden voor de schrijnende gevallen. Dat is wat we concreet willen bereiken met het inspreken. Verder hopen we dat dit soort momenten van inspreken eraan bijdragen dat het stadsdeel zich kritischer zal opstellen tegenover woningcorporaties en beter een oogje in het zeil gaat houden bij andere projecten.

 Nogmaals: we zijn hier dus niet om de renovatieplannen tegen te houden, en ook niet om te doen alsof we de bewoners hier in de buurt vertegenwoordigen. We zijn hier als medeburgers die iets zien gebeuren in de maatschappij waar wij het niet mee eens zijn, en waarover wij ons op eigen titel uitspreken. We vinden het belangrijk om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn over datgene waarover we ons uitspreken, en daarom hebben we de vragenlijsten rondgestuurd en proberen we in contact te treden met bewoners en de bewonerscommissie. Helaas is de respons niet zo hoog en wil de commissie niet met ons praten. Dat spijt ons zeer, omdat we daardoor minder goed kunnen weten hoe de vork in de steel zit. Toch doen we ons best om een zo waarheidsgetrouw mogelijk verhaal te vertellen. Mocht u alsnog uw kant van het verhaal aan ons willen laten weten zodat we het stadsdeel beter kunnen informeren, dan kunt u alsnog een briefje of mailtje sturen, of de vragenlijst invullen.

 Als u maandag zelf wilt inspreken, dan dient u uiterlijk vrijdag uw gegevens door te geven via: http://www.oost.amsterdam.nl/bestuur_en/participatie-0/aanmelding-inspreken/

 De conceptagenda van de commissievergadering vindt u hier: http://oost.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=1972

Met vriendelijke strijdbare groeten,
De bewoners van Simon Stevin 25

Een update

Onze woning heeft lange tijd leeg gestaan en is dus niet in allerbeste staat. We hebben daarom twee weken geleden een architect en tevens voormalig hoogleraar aan de TU in Delft laten langskomen om te kijken naar de staat en veiligheid van de woning. Zijn oordeel was dat hoewel de later aangebouwde sèrre aan het verzakken is, de hoofdstructuur van de woning degelijk en veilig is. Zijn volledige verslag leest u hieronder.

Verder hebben we afgelopen weekend hard geklust om het huis brandveilig te maken en heeft nu ook dienst Bouw en Woningtoezicht ons huis als veilig bewoonbaar goedgekeurd. We hebben de gaten in het plafond gedicht, de kieren in de (niet dragende) muren gestuukt en drie rookmelders opgehangen.

De campagne

De komende week willen we beginnen met het langs de deuren gaan om ons gezicht te laten zien aan de bewoners. Al een handvol huurders heeft gereageerd op onze vragenlijst en we hopen dat we de komende week meer reacties ontvangen zodat we hiermee naar de lokale politiek kunnen stappen. Dus heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld, doe dat dan alsnog en gooi hem bij ons in de bus!

Groetjes,
Simon Stevin 25

 

 

VERKLARING

met betrekking tot de veiligheid van SIMON STEVIN STRAAT 25-huis te AMSTERDAM

Op verzoek van enkele bewoners van Simon Stevin straat 25hs te Amsterdam heb ik dit pand bekeken om vast te stellen of er al of niet sprake is van een onveilige situatie.

Hierbij komen een aantal zaken aan de orde:

1 HOOFDDRAAGSTRUCTUUR

Helaas ontbreekt in het archief een tekening waarop de funderingsconstructie voor dit pand is aangegeven.

Toch kan ook zonder deze tekening ter plekke worden vastgesteld dat hier sprake is van een brede begane grond woning die uit twee beuken bestaat.

De hoofddraagstructuur vertoont geen gebreken die door zetting of scheurvorming zichtbaar worden. Op dit onderdeel staat niets een veilig gebruik in de weg.

2 DOORBUIGING BEGANE GROND VLOER

In de beuk waarin de toegang en de keuken van de woning zijn gelegen is de balklaag van de begane grond vloer ca 20mm doorgebogen.

Hierdoor komen de niet dragende binnenwanden van licht metselwerk in deze beuk los van het plafond. Dit kan het gevolg zijn van:

- te zware binnenwanden die een doorbuiging van de balklaag veroorzaken.

- een aantasting van de balken (of balkkoppen) die tot een doorbuiging leidt

- te licht gedimensioneerde balken die daardoor te veel doorbuigen

Bij renovatie zal deze vloer verstijfd of hersteld moeten worden. De vervorming is nu ongeveer twee maal zo hoog als toegestaan (1/500 van de overspanning).

Voor een veilig gebruik van de woning vormt deze doorbuiging echter geen probleem.

Bij voorkeur hier geen vleugel, waterbed of boekenkast in het midden van de overspanning bijplaatsen om verdere belasting van de vloer te vermijden

3 LOS SCHEUREN VAN DE AANBOUW.

Geruime tijd geleden is de open veranda aan de tuinzijde van de woning dichtgebouwd waardoor een gesloten aanbouw ontstaat die de woning ca 2m dieper maakt. Dit is op knullige wijze gedaan, waarbij het extra aangebrachte gewicht niet wordt opgevangen door een fundering in de tuin of middels consoles wordt afgedragen naar de bouwmuren. Als gevolg hiervan ‘kantelt’ de aanbouw in de richting van de tuin. Dit is goed te zien aan de scheur tussen bouwmuur en aanbouw, die varieert van vrijwel nul ter plaatse van de begane grond vloer tot ca 15mm bij het plafond. De verandavloer van een hoog is door prutsers gestort en vertoont ernstige scheurvorming. Een en ander wordt opgevangen door baddingen en schroefstempels. Omdat het hier niet om de hoofddraagstructuur gaat maar slechts om een op knullige wijze aangebrachte aanbouw is er geen sprake van instortingsgevaar voor het hele pand. Een veilig gebruik van de begane grond van het pand wordt hier niet door belemmerd, mits men uiteraard de schroefstempels laat staan om geen betonnen brokstukken te laten vallen.

CONCLUSIE

Met inachtneming van het bovenstaande staat niets een veilig gebruik van het pand in de weg.

Amsterdam, 1 juni 2012, Hein de Haan, architect.

Buurtonderzoek

Beste buren!

Weer een buurtbrief… We wonen nu een week op Simon Stevin 25 en willen graag beginnen met een campagne omtrent de aankomende renovatie.

Het eerste wat volgens ons belangrijk is om u te melden, is dat we ons ervan bewust zijn dat in deze buurt al jarenlang moeite wordt gedaan door buurtbewoners om Ymere tot actie over te zetten omtrent achterstallig onderhoud en andere problemen. Wij willen dan ook zeker niet doen alsof we hier ‘even’ wat oplossingen komen brengen.

Laat ook duidelijk zijn dat wij de renovatieplannen niet willen tegenhouden of vertragen. We begrijpen dat veel mensen door achterstallige onderhoud al jarenlang in gebrekkige en zelfs ongezonde huizen wonen en dat vele bewoners de renovatie daarom liever vandaag dan morgen zien plaatsvinden. Hen willen wij niet in de weg zitten.

Dit gezegd hebbende, willen we wel ons standpunt uiten tegen de manier waarop Ymere hier de huizen heeft laten verkrotten en vervolgens doet alsof de bewoners dmv een sociaal plan een keuze wordt geboden. Die keuze is er volgens ons meestal een tussen instemmen of blijven zitten in een bouwvallig, ongezong huis.  Ymere wil de sociale huurwoningen ook nog eens verkopen. Sociale huur wordt in Amsterdam structureel afgebroken, met goedkeuring van de gemeente, de bizar lange wachtlijsten zitten zo goed als vast en op de vrije huurmarkt profiteren huisbazen hiervan met woekerprijzen.

Terug naar deze buur: wat willen we hier wél doen?

Er zijn twee concrete zaken waarvoor wij ons willen inzetten. Ten eerste is er een aantal huishoudens waarbij de renovatie onnodig is, of in zo’n vergaande mate als gepland onnodig is, en ook nog eens grote finaniële als ook emotionele schade zal betekenen voor de bewoners. Op dit moment zegt Ymere 66% steun te hebben voor haar plannen, wat dus betekent dat wanneer ze nog eens 4% krijgen, ze deze mensen zonder pardon het huis uit kunnen zetten. We willen voor deze individuele situaties een oplossing vinden. De weg naar die oplossingen kan bijvoorbeeld lopen via de politiek, de media, via juridische stappen, of een combinatie.

Ten tweede willen we goed uitzoeken hoe Ymere zich precies heeft gedragen en gedraagt t.o.v. de huurders in de buurt en het resultaat van onze research te presenteren aan de deelraad en andere relevante bestuursorganen om hen de andere kant van het ‘picture perfect’ verhaal te laten zien dat Ymere zelf aan bestuurders voorhoudt. We hopen hiermee politici enigzins wakker te schudden en bij andere situaties in de toekomst eerder in te grijpen.

Om deze redenen sturen wij u een vragenlijst omtrent uw relatie met Ymere. Hiermee vragen wij u dus om ons als nieuwelingen in het verhaal te vertellen hoe u de situatie ervaart. Mocht u graag uw verhaal kwijt en past het niet op het A4′tje, dan kunt u het mailen naar: willembeukels@squat.net . En mocht u behoren tot de huishoudens waarbij de renovatie onnodig is en u deze dan ook niet wil laten doorgaan, geef dit dan aan.

Volgende week hebben wij een gesprek met Ymere’s regioleider Erik van Kaam en daarin willen we de situatie in de buurt direct aan hem voorleggen. Het zou dus mooi zijn als we dan al uw respons hebben mogen ontvangen in onze brievenbus. Heeft u nog vragen, mail ons dan, of kom gewoon even langs.

Vriendelijke en strijdbare groetjes,
de nieuwe bewoners op Simon Stevin 25
Buurtonderzoek: Relatie huurders – Ymere omtrent onderhoud & renovatieplannen

Doel: Inzicht bieden in de individuele situaties in de buurt, aandacht van de deelraad vestigen op de situatie in het Willem Beukelsproject, een goede oplossing vinden voor de gedupeerden van de renovatieplannen.

1 Hoe ervaart u de manier waarop Ymere omgaat met uw meldingen/klachten over nodig onderhoud? (Omcirkel hieronder het cijfer dat  u zou geven)

Heel slecht                                                   Heel goed

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

- Kunt u uw antwoord kort toelichten?

2 Wat heeft u aangegeven in het draagvlakonderzoek naar de steun voor het sociale plan van Ymere voor de geplande renovatie?

(eens/oneens, wanneer aangegeven, en waarom)

3 In hoeverre heeft u het gevoel een werkelijke keuze te worden gegeven mbt het renovatieplan?

Licht svp toe.

4 Welke regeling heeft Ymere u aangeboden, en bent u hiermee akkoord gegaan? Indien de regeling u is aangeboden in ruil voor uw steun voor het sociale plan dat u daarvóór niet steunde, geef dit dan aan.

5 Keert u als huurder terug naar uw huidige woning na de renovatie?

Ja / Nee

 

6 Bent u op dit moment sociale huurder of vrije markthuurder?

sociaal / vrije markt

7 Wilt u verder nog iets kwijt over uw relatie en ervaringen met Ymere en komt dat niet aan bod in de vragenlijst, of pas het niet op het A4′tje, mail het dan naar ons, of schrijf het op een extra papier en doe het met de lijst in de bus. Onze email: willembeukels@squat.net  de website: www.willembeukelsalternatief.squat.net

Naam en/of Adres:

Uw identiteitsgegevens worden vertrouwelijk behandeld!

Beste buren

Beste buren:

Mocht u geluidsoverlast ervaren van ons, bel dan even aan, en dan doen we er wat aan!

We zijn op het moment de woning aan het schoonmaken en opknappen. We klussen niet eerder dan 9:00 uur en niet later dan 18:00 uur. Onze deur maakt op het moment nogal wat lawaai met het openmaken. We doen dan ook ons best om de deur niet later dan 22:00 uur meer te hoeven openen, en we zijn op zoek naar een nieuwe deur. Het plafond is niet geisoleerd, en dit is dan ook een van onze klusprioriteiten. Verder leggen we z.s.m. een tapijt neer zodat de voetstappen niet meer doordreunen.

De woning is aan de achterzijde gestut wegens verzakking. Het spreekt voor zich dat we daar niet aankomen, en verder laten we de komende dagen een architect langskomen om ons te adviseren in hoe we de woning verder kunnen verstevigen.

Begin volgende week zullen we contact opnemen met de bewonerscommissie en huurdersvereniging in de buurt ivm de renovatieplannen van Ymere. Ook zullen we volgende week, in samenspraak met hen, een vragenlijst door de bussen gooien van de woningen die tot het WillemBeukelsplan behoren om inzicht te geven in de precieze situatie in de buurt. De vragenlijst zal ook op deze website worden gezet. Daaropvolgende stappen zullen we overleggen met de bewonerscommissie, huurdersvereniging, en wie er verder graag betrokken wil zijn.

Ons doel is een oplossing te vinden waar iedereen baat bij heeft, dus zowel de huurders die de renovatie toejuigen, als degenen die ertegen zijn.

Tweede buurtbrief

Beste buren,

Met deze brief informeren wij u dat wij vandaag alsnog de leegstaande woning aan Simon Stevinsstraat 25 in gebruik hebben genomen. Zoals u heeft kunnen zien, dan wel via de media heeft kunnen vernemen, reageerde de politie afgelopen zondag op onze eerdere kraak met buitenproportioneel veel agressiviteit en ontruimde het huis vervolgens onrechtmatig. Wij hebben inmiddels aangifte gedaan wegens openbare geweldpleging en mishandeling. Echter, de motivatie voor de kraakactie – Ymere’s a-sociale handelen in deze buurt – is daarmee niet verdwenen. Vandaar dat we vandaag alsnog het huis hebben betrokken om de komende tijd een aantal praktijken van Ymere aan de kaak stellen als ook steun bieden aan de omwonenden die hiervan de dupe zijn.

Hieronder nogmaals een samenvatting van de achtergrond van deze actie.

Zoals u waarschijnlijk weet heeft Ymere hier al meer dan zes jaar klachten omtrent achterstallig onderhoud verwaarloosd. Nadat buurtbewoners in 2006 naar de lokale politiek stapten met dit probleem, volgden jaren van gehannes met gebroken beloftes door de corporatie en kregen de huurders uiteindelijk in 2010 te horen dat er geen geld was voor het beloofde onderhoud. Zoals gemeld in de vorige brief kocht Ymere in diezelfde periode een speculatiepand op in de Javastraat, investeerde daar in renovatie en verkocht het toen met meer dan een miljoen verlies. Een voorbeeld van de vreemde financiële prioriteiten van de corporatie.

Het lijkt er dan ook op dat Ymere hier doet aan al dan niet moedwillige ‘verkrotting’, waarna de corporatie een vergaand renovatieplan presenteert als enige oplossing en de sociale huurwoningen uiteindelijk wil verkopen. Wij protesteren dan ook tegen een wederomme afname van het veel te krappe sociale huuraanbod in Amsterdam.

De benodigde instemming van 70% van de bewoners voor het renovatieplan ontbreekt echter.  Terwijl sommige huurders staan te trappelen om hun inmiddels zeer versleten woning te laten renoveren, staan anderen in met de hakken in het zand om te voorkomen dat hun vertrouwde karakteristieke woning wordt omgebouwd tot onherkenbaar nieuwbouwhuis, met een huursverhoging er bovenop.

Ymere probeert de steun van de huurders te genereren met iets wat ‘maatwerk’ wordt genoemd, maar vaak neerkomt op een soort omkoping, zoals het uitdelen van prioroteitsposities op de sociale huurlijst aan de kinderen van huurders. Wij vinden dat er veel betere vormen van ‘maatwerk’ mogelijk zijn, en zullen die mogelijkheden dan ook onderzoeken. Ook willen we de buurtbewoners ondersteunen in een eventuele rechtzaak die Ymere wil voeren als ze de benodigde 70% steun niet gerealiseerd krijgt. Tegelijkertijd zullen we het huis schoonmaken en opknappen en willen we een actieve, positieve en sociale aanwinst zijn voor de buurt.  Een beter plan is hier nodig! Wij willen dan ook samen met de buurt een alternatief sociaal plan bedenken dat wél in het belang is van huurders.

We zijn erg benieuwd naar uw mening en ervaringen, en willen u graag uitnodigen om contact met ons op te nemen. U bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee, en ook zijn we bereikbaar via: willembeukels@squat.net

Vriendelijke & strijdbare groeten, Uw nieuwe buren op Simon Stevinsstraat 25, Kraakgroep Oost

 

 

 

Persbericht

Kraakgroep Oost onderneemt actie tegen megalomaan Ymere

Kraakgroep Oost heeft vandaag een woning aan de Simon Stevinstraat 25 in gebruik genomen uit protest tegen de verkrotting die al jaren in de Don Bosco buurt gaande is en de daarop volgende plannen van Ymere om de sociale huurwoningen aldaar te verkopen. De krakers willen het huis schoonmaken en opknappen, een positieve bijdrage leveren aan de buurt, en tegelijkertijd samen met de bewoners een alternatief sociaal plan ontwikkelen voor het plan van Ymere waarvoor de benodigde bewonerssteun ontbreekt.

Al in 2006 stapten bezorgde buurtbewoners naar de lokale politiek met klachten over verzuim van onderhoudswerkzaamheden door Ymere (zie bijlagen). Hierop volgde jarenlang gehannes vol gebroken beloftes en groeiende problemen met vocht en schimmel in de huizen. In 2010 meldde de corporatie uiteindelijk geen geld te hebben voor de beloofde ingrijpende onderhoudswerkzaamheden en zou enkel nog klein onderhoud worden uitgevoerd.

Volgend jaar wil Ymere beginnen met een grootschalige renovatie die min tien maanden zal duren. De woningen waar huurders hierna niet terugkeren, worden verkocht; waar de huurders wel terugkeren zullen zij de laatste sociale huurders zijn van de huizen. Echter, uit het draagvlakonderzoek uitgevoerd door Ymere blijkt slechts de helft van de huidige bewoners in te stemmen met het plan, niet de benodigde 70%. In plaats van een nieuw plan te ontwikkelen, probeert de corporatie al zes maanden met twijfelachtige methodes de steun op te krikken (voor meer info hierover kunt u contact met ons opnemen).

Wij protesteren tegen dit soort ‘stadsvernieuwing’ dat in Oost een inmiddels herkenbaar patroon volgt: jarenlange (opzettelijke?) verkrotting, waarna als enige oplossing verregaande renovatie (of sloop en nieuwbouw) wordt gepresenteerd, waarbij huurdersinspraak wordt genegeerd, en met uiteindelijke afloop de verkoop van sociale huurwoningen.

Het is duidelijk dat Ymere wederom haar stadsvernieuwingsplan koste wat kost wil doorvoeren, ongeacht de belangen en behoeften van huurders.  Samen met de buurt wil Kraakgroep Oost hier dan ook een alternatief plan bedenken dat wél in het belang is van sociale huurders in Amsterdam.

 

Buurtbrief

Beste buren,

Met deze brief informeren wij u dat wij vandaag de leegstaande woning aan Simon Stevinstraat 25 in gebruik hebben genomen. Het huis in eigendom van woningcorporatie Ymere en staat al geruime tijd leeg. Met de actie willen we een aantal praktijken van Ymere aan de kaak stellen als ook steun bieden aan de omwonenden die hiervan de dupe zijn geworden.

Ymere doet hier aan wat de politiek ‘stadsvernieuwing’ noemt. Dit houdt over het algemeen in dat sociale huurwoningen veranderen in koopwoningen of woningen op de vrije huurmarkt, onder het mom van het stimuleren van sociale diversiteit in een buurt. Algemeen bekend is natuurlijk dat het sociale huuraanbod in Amsterdam met wachtlijsten van 9 tot 19 jaar bij lange na niet op de vraag aansluit, en bovendien structureel wordt verminderd .

Het proces van stadsvernieuwing volgt over het algemeen een herkenbaar patroon. Samengevat: Een corporatie verzuimt jarenlang onderhoudswerkzaamheden (‘verkrotting’) uit te voeren en meldt vervolgens dat de panden in zoverre staat van verwaarlozing zijn geraakt dat de enige oplossing verregaande renovatie is, dan wel sloop en nieuwbouw.  Om de werkzaamheden te bekostigen worden de huizen grotendeels in de verkoop of op de vrije-huurmarkt gezet.

Zoals u waarschijnlijk opmerkt is dit patroon van verkrotting ook duidelijk te herkennen in deze buurt. Al in 2006 spraken bezorgde huurders de lokale politiek aan vanwege achterstallig onderhoud door Ymere. Hierop volgde jarenlang gehannes met gebroken beloftes door de corporatie en kregen de huurders uitindelijk in 2010 te horen dat er geen geld was voor het beloofde onderhoud. Wel zou Ymere de schimmels en zwammen even van de muren komen schrobben, want daar kon men echt niet meer omheen. Een enkel huis moest wegens de zwammen worden dichtgetimmerd (Simon Stevinstraat 25).

Opmerkelijk: In dezelfde periode heeft de corporatie wél geld genoeg om een pand van speculanten in de Javastraat op te kopen voor 3.25 miljoen, met het plan het te renoveren en te verkopen met een verlies van meer dan een miljoen. Het lijkt erop dat de corporatie zijn prioriteiten op bijzondere wijze stelt.

Terug naar de Simon Stevinstraat 25 : Ymere wil begin volgend jaar beginnen met haar min. 10 maanden durende renovatie. De benodigde instemming van 70% van de bewoners voor een plan dat voor hen een huurverhoging betekent, ontbreekt echter.  Met man en macht probeert de corporatie nu de steun op te krikken, en we hebben vernomen dat Ymere zelfs prioriteitposities op de wachtlijst voor sociale huur uitdeelt aan kinderen van huurders, om maar steun te genereren. Mocht het zo alsnog niet lukken, dan is de corporatie van plan om via een rechtzaak toch haar ‘sociale plan’ door te drukken.

We willen met het in gebruik nemen van Simon Stevinstraat 25 de bizarre manier van handelen van Ymere onder de aandacht brengen en de huurderspositie versterken tov de megalomane corporatie. Tegelijkertijd zullen we het huis schoonmaken en opknappen en willen we een actieve, positieve en sociale aanwinst zijn voor de buurt.  Zoals wel blijkt uit de onvoldoende steun voor Ymere’s ideeën: Een beter plan is hier nodig! Wij willen dan ook samen met de buurt een alternatief bedenken dat wél in het belang is van huurders.

We zijn erg benieuwd naar uw mening en ervaringen, en willen u graag uitnodigen om contact met ons op te nemen. U bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee, en ook zijn we bereikbaar via: willembeukels@squat.net

Vriendelijke & strijdbare groeten,
Uw nieuwe buren op Simon Stevinstraat 25

 

Politie gebruikt geweld om leegstand te beschermen

Vanavond rond 20:00 werd door Kraakgroep Oost de woning Simon Stevinstraat 25 HS in Amsterdam bezet en onmiddellijk ontruimd.

Dit huis stond niet alleen langdurig leeg maar zal ook nog minstens een jaar leeg blijven staan. Deze feiten konden door documenten van eigenaresse Ymere worden onderbouwd.

In het begin verliep de bezetting zoals dat gebruikelijk is. Echter kwam de politie in grote getalen . Inclusief arrestatieenheid. Hierdoor is de indruk gewekt dat door de politie bewust op een confrontatie is aangestuurd.

De krakers hebben aan de politie de beleidslijn van het OM omtrent handhaving van de Wet Kraken en Leegstand overhandigd. Tevens werd een concept dagvaarding van de advocaat van de krakers aangeboden en de advocaat zelf had al telefonisch contact met de politie. De uitvoerende chef van dienst wilde echter geen gesprek met de advocaat voeren.

Op gegeven moment begon de politie op de verzamelde groep krakers af te stormen, en toen de krakers niet aan de kant gingen werd er meteen overgegaan tot gewelddadig optreden. Er werd gebruik gemaakt van de wapenstok en honden werden op de groep losgelaten. De aanwezigheid van een raadslid van Stadsdeel Oost, die als getuige was uitgenodigd, kon de politie ook niets schelen. Deze man zal nog zijn eigen verslag over de gebeurtenissen publiceren.

Eerst werden mensen hardhandig verwijderd daarna werd de groep die voor het pand stond ingesloten. Er werd overgegaan tot aanhouding van krakers en symphatisanten onder gebruik van grof geweld. Terwijl van de kant van de krakers alleen passief verzet uitging.

De politie heeft nog een stadsbus van de straat getrokken en de bestuurder gesommeerd om alle passagiers uit te laten stappen, om deze bus te vorderen voor het vervoer van de ruim 30 arrestanten.

Ondanks duidelijk vastgesteld beleid van het OM, ondanks uitspraken van de Hoge Raad en ondanks aanwezigheid van een getuige van de deelraad, heeft de politie – op bevel van een meerdere of niet – gekozen een strategie te handhaven die tegen alle afspraken en regels in gaat. En dat alweer om een woning te ontruimen die met zekerheid langdurig leeg blijft staan.

De Burgemeester heeft juist verklaard dat “de schaarse politiecapaciteit” niet voor dit soort ontruimingen zal worden gebruikt. Tevens heeft het stadsbestuur van Amsterdam een motie aangenomen dat niet voor leegstand zal worden ontruimd. Allemaal flauwekul dus!

Met dit soort optreden wordt elke grondslag van de rechtstaat en de trias politica met voeten getreden en een grote groep mensen die niets had
misdaan is zwaar mishandeld.

https://www.indymedia.nl/node/4588

Simon Stevinstraat 25

Simon Stevinstraat 25